🎶 آرشیو صوت محرم سال ۹۸

محرم آمد!

یادمان باشد :

اول نماز حسین،بعد عزای حسین

اول شعور حسینی،بعد شورحسینی

محرم و صفر زمان بالیدن است

نه فقط نالیدن

بساطش آموزه است نه موزه

شب دوم

 سخنرانی – حجت الاسلام تبریزی  روضه – حجت الاسلام تبریزی   روضه – علی امین الدوله  زمینه – علی امین الدوله
نوحه – علی امین الدوله واحد – علی امین الدوله شور– علی امین الدوله  روضه پایانی

شب چهارم

 سخنرانی – حجت الاسلام تبریزی روضه  – حجت الاسلام تبریزی  روضه – علی امین الدوله   زمینه – علی امین الدوله
  واحد – علی امین الدوله   شور – علی امین الدوله  شور – سجاد علیزاده  روضه پایانی – جعفر متقین

                                                                             شب پنجم

 سخنرانی – حجت الاسلام تبریزی روضه – حجت الاسلام تبریزی  روضه – علی امین الدوله 
 زمینه – علی امین الدوله   روضه پایانی – جعفر متقین 

                                                                            شب ششم

 سخنرانی – حجت الاسلام تبریزی   روضه – حجت الاسلام تبریزی   روضه – علی امین الدوله
  واحد ۱ – علی امین الدوله      واحد ۲ – علی امین الدوله  شور – علی امین الدوله

                                                                             شب هفتم

 سخنرانی – حجت الاسلام تبریزی  روضه – حجت الاسلام تبریزی  روضه – علی امین الدوله زمینه – علی امین الدوله
   واحد – علی امین الدوله    شور – علی امین الدوله    شور – سجاد علیزاده

                                                                             شب هشتم

نوحه – علی امین الدوله  زمینه – علی امین الدوله   واحد – علی امین الدوله 
 شور – علی امین الدوله  شور – حسین نوروزی

                                                                              شب نهم

 روضه – حجت الاسلام تبریزی  روضه – سیدعلی هاشمی   زمینه – علی امین الدوله
 نوحه – علی امین الدوله   واحد – علی امین الدوله  شور – سجاد علیزاده  شور – علی امین الدوله

                                                                             شب دهم

 سخنرانی – حجت الاسلام تبریزی  روضه– حجت الاسلام تبریزی روضه – سیدعلی هاشمی  زمینه – علی امین الدوله
 نوحه – علی امین الدوله   واحد – علی امین الدوله  شور – سجاد علیزاده  شور – علی امین الدوله