علل بیماری و شهادت حضرت زهرا (س)

با وجود سـفارش بی بی دوعالم به نهان داشـتن شـرایط جسمی و وضعیت روحیش پس از آن رویدادهای تلخ و با وجود راز داری امیر مومنان علی (ع)، سـرانجام خبر بیماری بانوی بانوان در مدینه منتشرگردید و همگان از شرایط آنحضرت آگاه شدند. فاطمه (س) از بیماری سـختی شکایت نداشت که غیرقابل مداوا باشد، بلکه آنچه او را سخت رنج میداد و پیکرش را آب میکرد، امـواج دردهـا و مصـیبت هایی بـود که هر روز بر آن افزوده می شـد و این فشارهـا بـود که بر رنـج و بیمـاری برخاسـته از صدمات وارده در یورش به خانه اش کم کم بانوی سرفراز گیتی را به بستر شهادت کشاند. همچنین فشـار سوگ پـدر و گریه بسـیار بر آنحضـرت نیز از عواملی بود که بـاعث شـدت بیمـاری و زوال شـادابی و طراوت از خورشـید جهان افروز وجود او می شد و باید سـتم وخشونت و مواضع ناجوانمردانه ی برخی از مسلمان نماها را نیز از عواملی برشـمرد که فشار دردها و رنجها را هر لحظه بیشتر می ساخت و خورشید وجود اندیشمندترین و آزاده ترین بانوی جهان هستی را بسوی افق مغرب پیش می برد.

فاطمه در یورش دژخیمان دولت غاصب به خانه اش به گونه ای میان در و دیوار فشرده شد که علاوه بر وارد آمدن صدمات سخت بر وجود گرانمایه اش، جنین وی نیز سقط گردید و تازیانه های بیدادی که بر پیکر مطهرش فرود آمد، بدنش را مجروح و خون آلود ساخت و آثار عمیقی در آن نازنین بدن بر جای نهاد. و نیز ضربات شدید دیگری بر او وارد آمد که جسم و جان و روح ملکوتیش را به شدت آزرد. آری همه ی این امور و رویدادهای دردناک دست به دست هم دادند و آن حضرت را به بستر بیماری کشانده و از انجام کارهای خویش بازداشتند.

 

برگرفته شده از کتاب فاطمه(س) از ولادت تا شهادت. اثر سید محمد کاظم قزوینی