جایگاه قدسی امام صادق (ع)

فقط یک جمله در مورد جایگاه قدسی امام صادق(ع) غیر از اینکه ایشان خیلی رئوف هستند و از موافقین و مخالفین ایشان نقل هایی در موردخوبی های او شده ، علاوه بر این افضلیت و بزرگواری ایشان را دوست و دشمن بر زبان هایشان نقل می کنند… غیر از این کلمه قدسی الهی قدر و منزلت ایشان را برای شیعیان مشخص می کند… که این کلام دارای……

برای شنیدن ادامه این مباحث شما را به شنیدن سخنان آیت ا… سید علی حسینی صدر دعوت می نمائیم.