پیشکشی به روح سیدحمید عزیز

بسمه تعالی

پیشکشی به روح سیدحمید عزیز
ای چراغ روشن فردای ما ای تو ناجی شب دریای ما
بعد تو با نام تو امید هست هر کلامت مشق دفترهای ما
با نام و یاد استاد هستی
به نام آنکه تو را آفرید تا استاد ما باشی
انگار همین دیروز بود که با شور و شوق باز شدن مدارس در ماه مهر خود را دلخوش کرده بودیم . یک سال گذشته بود و بزرگتر شده بودیم دوستان و همکلاسی های جدید مدیر و معلمان جدید و بعضی هم آشنای سال های قبل و شوق دیدن معلم عزیزم سید حمید موسوی پناه
قسمت چنین بود که سالهای علم و دانش و آداب و ادب را با ایشان شروع کنیم اما شاید غافل از اینکه ایشان سالهاست که مدارس و کلاس ودانش آموزان دیگری را با گذشت زمان و عمر خویش در کارنامه زندگی وخاطرات تلخ و شیرینش با تلاش و سختی هایش به ثبت رسانده بود او آمد تا ما را با کلام خدا دوستی و مهربانی ها با تعلیم و تربیت آشنا کند تا انسانی بسازد که خدا و خلق خدا راضی باشند.
مثل پدری مهربان در کنارمان بود تا احساس غریبی و غربت نکنیم پدری که این همه فرزند را در مکتب و در کلاس خود پرورش می داد و او خود می دانست که داشتن این همه فرزند را خداوند نصیب هر کسی نمی کند پس به خود می بالید و شکر می کرد این مقام و خدمتگذاری را در پیشگاه حق تعالی .
روزها و ماهها گذشت تا با فداکاریش جلو تر رفته بیشتر دانستیم بزرگتر می شدیم و می آموختیم سرمشق هر شب مان را از علم و کلام شیرین و با ارزشش.
دیگر هر روز با صدای مهربان و نفس آسمانی اش به آرامش می رسیدیم و آمدن و رفتنش را بهانه ای برای دوباره دیدنش شکر می کردیم گفتیم فداکار، آنقدر فداکار که هیچ گاه  خستگی را بهانه نکرد تا ما را از خودش جداکند وقتی از او بیشتر فهمیدیم بیشتر از قبل دوستش داشتیم تا اینکه ما را تنها گذاشت و گرمی کلاس را با سرمای زمستان و غم دیگر ندیدنش قسمت ما کرد .
نمی دانم چرا دعاهای دلهای ما بچه های کلاس  عشقش برای دوباره برگشتنش ، دوباره دیدنش و برای خوب شدنش اثری نکرد آری خواست و اراده خداوند این بود که کلام و پیامش را تا ابد سرمشق راه علم و زندگیمان کنیم و همیشه در دلمان زنده و جاوید بماند .
باشد که خداوند صبر و طاقت به خانواده محترمشان و ما فرزندان داغ دیده عنایت فرماید.
به پاس زحمات معلمی  فداکار پدری دلسوز و مهربان برای بچه های کلاس عشق ،که دیگر در بین ما نیست….
زنده یاد سیدحمید موسوی پناه
روحش شاد و یادش گرامی باد.
تقدیم به روح سید حمید عزیز
از طرف کلیه اعضای هیئت بیت النور و دانش آموزانش….