سه نوع دستور غذا خوردن

حضرت فاطمه زهراء سلام اللّه علیها هنگام میل نمودن غذا بهترین روش هاى اخلاقى ، بهداشتى ، اجتماعى و… را مراعات مى نمود.

و براى راهنمائى علاقه مندان دستورالعملى را بیان فرموده است ، که به شرح ذیل مى باشد:

حضرت فرمود: افراد بر سر سفره هنگام خوردن غذا باید دوازده دستورالعمل مهمّ را بدانند و رعایت کنند، که بر سه دسته تقسیم مى شود و هر قسمت داراى چهار دستور العمل خواهد بود.

قسمت اوّل آن واجب و ضرورى است و قسمت دوّم مستحبّ مى باشد؛ و رعایت آخرین قسمت نشانه اءدب و شخصیّت انسان خواهد بود.

و امّا آن چهار دستور العملى که ضرورى است :

۱ شناخت این که این نعمت ها چگونه و از طرف چه کسى براى ما فراهم گشته است .

۲ راضى و خوشنود بودن به آنچه که از طرف خداوند، براى ما فراهم و مقدّر شده است .

۳ نام خداوند مهربان را بر زبان جارى کردن هنگام خوردن ((بسم اللّه الرّحمن الرّحیم )) گفتن .

۴ در آغاز و پایان آن شکر و سپاس خداوند متعال ولىّ نعمت را به جا آوردن .

و امّا قسمت دوّم ، یعنى مستحبّات غذا خوردن :

۱ شستن دست و دهان پیش از غذا.

۲ نشستن بر جانب چپ بدن هنگام خوردن غذا.

۳ در حال نشسته تناول کردن .

۴ با سه انگشت لقمه را برداشتن و خوردن .

و امّا آخرین قسمت :

۱ سعى شود از آنچه جلوى شخص قرار گرفته است میل نماید ودست جلوى دیگران دراز نکند.

۲ لقمه را کوچک و مناسب بردارد.

۳ غذا را خوب بجود و در بلعیدن آن عجله و شتاب ننماید.

۴ هنگام خوردن غذا، به صورت و دست و دهان دیگران نگاه نیندازد.(۲۱)

تقسیم کار و پاداش اطاعت