بهترین روزها و ماهها و عملها کدام است؟

از عبدالله عباس پرسیدند بهترین روزها کدام است، و بهترین ماهها کدام، و بهترین عملها کدام است؟
گفت بهترین روزها، روز جمعه است.
و بهترین ماهها، ماه مبارک رمضان است.
و بهترین عملها، نمازهاى یومیه است که در وقتش خوانده شود.
این سؤال و جواب را به حضرت امیر گزارش دادند.
آن بزرگوار فرمود اگر از مشرق تا مغرب از هر یکى از علماء و حکماء این سؤال را مى کردند، آنها همین جواب را مى دادند که ابن عباس داده است. ولیکن من مى گویم بهترین عمل ها، عملیست که خدا آن را از تو قبول فرماید و بهترین ماه ها، ماهیست که در آن ماه از گناهان توبه کنى و به سوى خدا برگردى. و بهترین روزها، روزى است که بیرون آیى به سوى خدا در آن روز در حالتى که ایمان داشته باشى.
منبع: کشکول منتظرى، ص ۹۳٫