مجلس تحصیل علم از هزار روز روزه برتر است.

مردى از انصار، نزد رسول اکرم آمد و سوال کرد: «یا رسول الله! اگر جنازه شخصى در میان است و باید تشییع و سپس دفن شود و مجلس علمى هم هست که از شرکت در آن بهره مند مى شویم، وقت و فرصت هم نیست که در هر دو جا شرکت کنیم، در هر کدام از این دو کار شرکت کنیم از دیگرى محروم مى مانیم، شما کدامیک از این دو را دوست مى دارى تا من در آن شرکت کنم؟»
رسول اکرم فرمود: «اگر افراد دیگرى هستند که همراه جنازه بروند و آن را دفن کنند، در مجالس علم شرکت کن همانا شرکت در یک مجلس علم از حضور در هزار تشییع جنازه و از هزار عیادت بیمار و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم تصدق و هزار حج غیر واجب و هزار جهاد غیر واجب بهتر است. اینها کجا و حضور در محضر عالم کجا؟ مگر نمى دانى به وسیله علم است که خدا اطاعت مى شود، و به وسیله علم است که عبادت خدا صورت مى گیرد. خیر دنیا و آخرت با علم توأم است، همانطور که شرّ دنیا و آخرت با جهل توأم است.»
منبع: بحارالانوار، چاپ جدید، جلد ۱، صفحه ۲۰۴٫